Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki

umowa

W dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez: Janinę Orzełowską – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Elżbietę Lanc – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego a Gminą Sokołów Podlaski, reprezentowaną przez: Janusza Kur – Wójta Gminy oraz Agnieszkę Patejko – Skarbnika Gminy zawarta została umowa o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokołów Podlaski.

ubiankaGminie Sokołów Podlaski, na podstawie złożonego we wrześniu ubiegłego roku wniosku o przyznanie pomocy zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 566 773 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy), tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

umowa1Całkowita kosztorysowa wartość operacji wynosi: 1 108 402,59 zł brutto
Długość sieci: 894 metry
Liczba zaprojektowanych przyłączy: 26
Termin realizacji zadania: do końca października 2020 roku