Uchwalono stawki podatkowe od nieruchomości w Gminie Sabnie

domek25 listopada odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Sabnie. Radni podjęli kilka znaczących uchwał. Podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sabnie oraz zwolnień w tym podatku.
Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i budynków – 0,71 zł  od 1m² powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i  zbiorników  sztucznych – 4,63 zł od 1 ha  powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej  działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku  publicznego – 0,21 zł  od 1m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa  w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  i położonych na terenach,  dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł  od 1 m² powierzchni;
2. od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,20 zł   od 1 m² powierzchni użytkowej,
 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania mas bitumicznych oraz zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie składowania odpadów  – 23,11 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 c) zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80  zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –  4,70 zł  od 1 m² powierzchni użytkowej,
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,27 zł  od 1 m² powierzchni;
3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i  ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

***

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

  1. budynki  lub ich części  wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej.
  3. budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z ochroną  bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sabnie.