Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia

drogaNowa nawierzchnia wykonana jest z betonu cementowego, zaś powierzchnia poboczy (obustronnie) - z mieszanki kruszywa. Wykonawcą jest: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski, ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna.
Wartość brutto inwestycji to:  69 900,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset zł).

Zobacz także