Wójt Gminy Sokołów Podlaski – Janusz Kur z absolutorium i wotum zaufania

kur1Debata nad raportem o stanie gminy, udzielenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium wójtowi gminy Sokołów Podlaski z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 były jednymi z głównych punktów obrad IX Sesji Rady Gminy Sokołów Podlaski. W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona stanowić podsumowanie pracy wójta w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to pierwszy tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania gminy Sokołów Podlaski.

– Pragnę w tym miejscu podziękować kierownikom oraz pracownikom za współpracę przy jego opracowaniu. Myślę, że jest to dokument, który będzie służył wszystkim i będzie doskonałym materiałem porównawczym dla przyszłorocznego raportu – podkreślił wójt gminy Janusz Kur.

Po przedstawieniu raportu, kolejnym punktem w porządku obrad było głosowanie nad absolutorium, które poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Sokołów Podlaski za rok 2018. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy Sokołów Podlaski, a jej przewodniczący p. Jan Pietranik złożył wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy – p. Januszowi Kur. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie wójta gminy Sokołów Podlaski z wykonania budżetu za 2018 rok.

kur– Absolutorium to zasługa nie tylko wójta, ale wszystkich osób mających wpływ na pracę gminy i jej budżet – chociaż to wójt nad wszystkim sprawuje pieczę – ale jest to zasługa przede wszystkim kierownictwa i pracowników Urzędu Gminy, którzy wykonali naprawdę dużą pracę. Jest to również zasługa radnych, którzy potrafią dobrze współpracować i wiedzą, jakie inwestycje są potrzebne mieszkańcom, które z nich możemy przełożyć na przyszłość, a które powinniśmy już zrealizować, ponieważ mamy na nie dofinansowanie zewnętrzne. Podziękowania należą się również sołtysom i mieszkańcom. To oni dają nam cenne wskazówki, nakierowując na problemy lokalnej społeczności – powiedział Janusz Kur.