Inwestycje drogowe w Gminie Jabłonna Lacka

Lena 2Na terenie Gminy Jabłonna Lacka trwają prace inwestycyjne na drogach gminnych. Wykonywana jest przebudowa ulicy Leśnej w Jabłonnie Lackiej, o długości 416 mb i szerokości zmiennej od 3,50m do 4,70m wraz z poboczami o szerokości 0,50 m obustronnie. Zakres przewiduje wykonanie dwóch warstw bitumicznych: wiążąco-wyrównawczej i ścieralnej. Wartość ofertowa robót to: 153 888,36 zł. Całość finansowana jest ze środków własnych budżetu Gminy Jabłonna Lacka. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.05.2019 r.

drogaDrugim realizowanym zadaniem jest przebudowa drogi gminnej Morszków – Jabłonna Lacka o długości 911 mb i szerokości 5,0m wraz z poboczami szerokości 0,75m obustronnie wraz oczyszczeniem istniejących rowów przydrożnych. Zakres przewiduje wykonanie dwóch warstw bitumicznych wiążąco-wyrównawczej i ścieralnej. Wartość ofertowa robót to 336 172,41 zł z czego dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych to 145 000,00 zł. Umowa o dofinansowaniu zostanie podpisana w dniu 23 maja 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.05.2019 r. Wykonanie powyższych inwestycji wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwo korzystających użytkowników.