Jest dotacja na inwestycje w Kamiance i w Repkach

projekt KamiankaProjekt pn. Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Repki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja realizowana jest przez Gminę Repki przy wsparciu Stowarzyszenia ,, Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel: Powstanie infrastruktury rekreacyjnej we wsi Kamianka oraz w miejscowości Repki. W ramach operacji przewidziano do wykonania:

  1. Urządzenie terenu rekreacyjnego i sportowego we wsi Kamianka poprzez zagospodarowanie terenu w nowe nasadzenia zieleni, wyposażenie w elementy małej architektury, urządzenia wypoczynkowe. W ramach operacji wykonana zostanie łąka piknikowa, plac rekreacyjny, plac wypoczynkowy z altaną i miejscem ogniskowym. Teren wyposażony zostanie w miejsca do siedzenia i kosze na odpady.
  2. Urządzenie przestrzeni publicznej w miejscowości Repki. Zagospodarowany zostanie plac w centrum wsi, przy boisku ORLIK. Głównym elementem skweru będzie siłownia zewnętrzna wzdłuż której wybudowany zostanie ciąg pieszy. Na terenie skweru zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, ustawione lampy solarne, ławki parkowe i kosze na odpady.

projekt Repki 1Operacja oddziaływać będzie na grupę defaworyzowaną określoną w LSR LGD Tygiel Doliny Bugu, tj. operacja skierowana jest m.in. do młodzieży, która będzie korzystać z wybudowanej infrastruktury oraz bierze udział pod nadzorem, przy zagospodarowaniu terenu (sadzenie drzew i krzewów) przy skwerku w Repkach oraz do osób powyżej 50 roku życia w tym seniorzy, którzy będą korzystali z urządzeń zewnętrznych.
Całkowity koszt projektu wynosi 282.886,71 zł w tym dofinansowanie z PROW 152.889,00 zł.

Zobacz także