Gmina Jabłonna Lacka. INWESTYCJE 2015 – 2018

Wiesław MichalczukKoniec kadencji to w każdym samorządzie pora podsumowań. Robi się bilans tego, co zostało zaplanowane i co wykonane w ciągu ostatnich czterech lat. W zgodzie z praktyką poprzednich lat przedstawiam takie podsumowanie. Obejmuje ono przede wszystkim krótki przegląd inwestycji, jakie zostały w tym okresie zrealizowane z myślą o mieszkańcach gminy, o poprawie jakości życia na naszym terenie, a także po to, by zachęcać nowych inwestorów do inwestowania na terenie naszej gminy.

Obok informacji o najważniejszych inwestycjach znajdą Państwo w tym wydaniu wiadomości o różnych projektach i programach wdrażanych w mijającej kadencji i realizowanych przez samorząd i stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju gminy. Realizacja wielu przedsięwzięć nie byłaby tak owocna bez dobrej współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwem Powiatowym, Radnymi, Sołtysami, Radami Sołeckimi, Strażakami, Kierownikami jednostek, Pracownikami administracji i Mieszkańcami gminy Jabłonna Lacka. Chciałbym podkreślić, że każdy z mieszkańców ma lub może mieć swój udział w rozwoju naszej gminy. Kiedy przygotowujemy coroczny plan inwestycji gminnych bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane podczas zebrań wiejskich, a także wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu Gminy.

Korzystając z okazji dziękuję za współpracę i wysiłek wszystkim tym osobom, które wspierają i współuczestniczą w realizacji, dbając by gmina była jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców, dawała szansę godnego życia, dobre warunki do kształcenia dzieci, otwarty dostęp do opieki zdrowotnej, a także ofertę zajęć ze strony placówek zapewniających rozrywkę i rekreację.

Kończę kadencję z przekonaniem, że nie zmarnowaliśmy tych czterech lat. Praca jaką wykonywałem dała mi wiele satysfakcji, była wyróżnieniem i jednocześnie ogromnym wyzwaniem. Wspólnie z Radą Gminy staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom, rzetelnie i sumiennie wypełniać swoje obowiązki.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy
Wiesław Michalczuk

***

INWESTYCJE WODNO-ŚCIEKOWE

Samorząd Gminy Jabłonna Lacka podejmował szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i jej rozwój. Jednym z głównych zadań było zapewnienie Mieszkańcom odpowiednio przygotowanej infrastruktury. Priorytetowo traktowane były inwestycje z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa i poprawy infrastruktury technicznej i budynków użyteczności publicznej gdyż to ich realizacja może przyśpieszyć dalszy rozwój gminy.

 • Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jabłonna Lacka – wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 3 356 693,69 zł. Zakres robót obejmował: Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jabłonnie Lackiej, budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej o długości – 1 505 mb, modernizację stacji uzdatniania wody w Łuzkach oraz budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Otrzymane dofinansowanie to kwota 2 051 057, 00 zł
 • Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonna Lacka ul. Łąkowa” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki kwocie – 48 930,05 zł. Wartość wykonanej inwestycji – 58 187 zł.
 • Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka – budowa studni głębinowych w miejscowości Jabłonna Lacka, Dzierzby Włościańskie, gmina Jabłonna Lacka” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie – 192 960 zł. Zadanie aneksowane do wykonania do 30.04.2018 r. ze względu na długie procedury uzyskania przez wykonawcę dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania inwestycji. Zadanie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt całej inwestycji – 196 800 zł.
 • Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna Lacka – Ludwinów i miejscowości Morszków dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki – 300 000 zł. Wartość całej inwestycji – 332 223 zł.
 •  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Osiedlowa. W ramach zadania wykonano budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna Lacka o łącznej długości 174,7 m. Koszt budowy 69.306,43 zł brutto. W ramach zadania wykonano także budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna Lacka o łącznej długości 245 m. Koszt budowy 45.374,60 zł brutto. 

INWESTYCJE DROGOWE 

 1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jabłonna Średnia wartość zadania – 276 908 zł, z czego dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych wyniosło 50% tej inwestycji tj. kwota 135 074 zł. W ramach modernizacji ulicy położono nową nawierzchnię asfaltową, wykonano zatoki wjazdowe do poszczególnych gospodarstw usytuowanych przy ulicy, wykonano także odwodnienia tej drogi oraz uzupełniono pobocza mieszanką z kruszyw naturalnych.
 2. Remont drogi gminnej Bujały-Władysławów wartość wykonanej inwestycji 995 465 zł. Otrzymane dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” z budżetu Wojewody Mazowieckiego stanowiło 30% wartości wykonanego zadania tj. 298 638 zł. Wykonano 2743 mb nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami.
 3.  Wykonanie chodnika w miejscowości Morszków, długość to około 270 mb. Inwestycja wykonywana jest częściowo z funduszu sołeckiego, częściowo ze środków własnych gminy. Wartość wykonanych prac – 50 000 zł. Inwestycja znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po tym odcinku drogi.
 4.  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dzierzby Włościańskie – 211963,63zł, dofinansowanie – 102 530,00 zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
 5.  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wieska (Pniska – 219456,70 zł, dofinansowanie – 37 648,00 zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bujały-Mikosze – Morszków. Długość przebudowanego odcinka drogi 1525 mb. Wykonano nawierzchnię asfaltową warstwy grubości 6 cm wraz z poboczami. Wartość wykonanych prac 544.644,30 zł, dofinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego; dotacja związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 95.445,00 zł.
 7.  Przebudowa droga Wirów – Wasilew. Przebudowano odcinek 944 mb o szerokości jezdni 4 m drogi żwirowej. W chwili obecnej nawierzchnia to beton asfaltowy o grubości 8 cm na podbudowie warstwy wiążącej również z betonu asfaltowego. Wykonana inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości – 100 000 zł. Wartość wykonanych prac – 568 476,81 zł.
 8.  Przebudowa ul. Łąkowej w Jabłonnie Lackiej. Przebudowany odcinek drogi dojazdowej (ul. Łąkowa) znajduje się w miejscowości Jabłonna Lacka. Dotychczas ulica posiadała nawierzchnię z kruszyw łamanych i żwiru o szerokości 3,5 m. Długość przebudowanej drogi to odcinek 416 mb o szerokości jezdni 3,5 m oraz pobocza. Nawierzchnia po przebudowie to warstwa wiążąca jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwa ścieralna jezdni z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Przebudowany odcinek drogi znacznie poprawi i ułatwi korzystanie z tego odcinka przez mieszkańców domków jednorodzinnych usytuowanych przy ulicy Łąkowej. Wartość wykonanej inwestycji 314 752,87 zł.
 9.  Utwardzenie drogi dojazdowej do pól Władysławów – Józin. Zakres prac obejmował: roboty pomiarowe drogi, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, uzupełnienie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia kamiennego. Wartość wykonanych prac – 78 098,60 zł. Wykonano utwardzenie odcinka drogi o długości – 542 mb.
 10. Remont ulicy Lipowej w Jabłonnie Lackiej – 42.155,93 zł. Długość odcinka 100 m. Ustawienie krawężników i wykonanie cieków z kostki brukowej po obu stronach drogi oraz wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm.
 11. Przebudowa ulicy Wesołej w Jabłonnie Lackiej – 107.653,12 zł. Długość odcinka 494 m. Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwy wiążąco-wyrównawczej grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 3 cm wraz z poboczami.
 12. Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w miejscowości Niemirki. Wymiana przepustu o średnicy 60 cm oraz wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej grubości 3 cm i warstwy ścieralnej grubości 3cm wraz z poboczami. Długość odcinka 557,5 m. Wartość wykonanych prac – 123 031,70 zł.
 13. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Wirów. Długość odcinka 273 m. Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej 3 cm i warstwy ścieralnej 3cm wraz z poboczami. Wartość wykonanych prac – 49 774,79 zł.
 14. Most Gródek-Teofilówka. Trwają prace przebudowy mostu na drodze gminnej Gródek-Teofilówka, którego stan techniczny był bardzo zły, a na przebudowę którego otrzymano w kwietniu br. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu wysokości 800 000 zł. W chwili obecnej wykonywane są prace rozbiórkowe mostu. Droga na tym odcinku jest nieprzejezdna i powoduje utrudnienia w ruchu lokalnym. Jednak wykonana inwestycja znacznie poprawi warunki drogowe jak również bezpieczeństwo poruszających się na tym odcinku pojazdów. Zakończenie prac przewiduje się na koniec października br.
 15. Przebudowa przepustu na most w ciągu drogi gminnej ul Stawowa Jabłonna Lacka. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych spowodowanych intensywnymi opadami deszczu wysokości 1 020 000 zł. Wyłoniono w przetargu wykonawcę z którym podpisano umowę. Termin realizacji ustalono na 10 grudnia 2018 r. Wartość podpisanej umowy – 1 105 122,57 zł.
 16. Utwardzenie placu OSP w Wierzbicach Strupkach i w Mołożewie – 130 825,48 zł. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (warstwa odsączająca) grubości 10 cm. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 20 cm. Wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 6 cm.
 17. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w miejscowości Toczyski Średnie z kostki brukowej na długości około 259 m – 38.852,43 zł.
 18. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej w miejscowości Jabłonna Średnia (ul. Długa) z kostki brukowej na długości ok. 282 m – 28.947,93 zł.
 19. Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Czekanów na długości około 261 m – 32 376,18 zł.

INWESTYCJE WYKONANE WSPÓLNIE Z POWIATEM

 1. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Bujały Gniewosze – Morszków. Zadanie wykonano w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Koszt zadania wyniósł około 2 mln zł. Środki finansowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego stanowią 50% wartości. Pozostałe 50% kosztów w równych częściach pokrył Powiat Sokołowski i Gmina Jabłonna Lacka w kwocie – 498 032 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni o dł. 3 242 km, obustronne pobocza, chodnik z kostki brukowej zatoki autobusowe.
 2. Przebudowa chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Gródek; dł. wykonanego chodnika 243 mb (w tym 23 m przy drodze gminnej) – wartość zadania 42 900 zł, wkład Gminy Jabłonna Lacka – 5 470 zł.
 3. Przebudowa ul Długiej w ciągu drogi powiatowej. Całkowita wartość zadania to kwota około 100 000 zł. Inwestycja finansowana po 50% z budżetu Powiatu i Gminy Jabłonna Lacka. Wkład Gminy to kwota 49 953 zł. Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni na dł. 350 m, pobocze o powierzchni 175m².
 4. Przebudowa chodnika w ciągu drogi kategorii powiatowej ul. Klonowa w Jabłonnie Lackiej o długości około 165 m – 35 079,60 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

I ŚWIETLICE WIEJSKIE

 1. Rewitalizacja centrów miejscowości Jabłonna Lacka, Bujały Gniewosze, Łuzki – wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła – 478 868,46zł (inwestycja rozpoczęta w 2014r). W miejscowości Jabłonna Lacka” zostało wykonane otoczenie budynku Ośrodka Zdrowia, które zyskało nowy wygląd. W Bujałach Gniewoszach wykonano remont i termomodernizację świetlicy wiejskiej, a w Łuzkach remont wewnętrzny oraz wymianę okien i pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej. Wykonane inwestycje w znacznym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców, estetyki i wyglądu miejscowości. Wykonanie inwestycji możliwe było dzięki pozyskanym środkom w kwocie – 209 995,00 zł z działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 Odnowa i rozwój wsi.
 2. Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Krzemień-Wieś – wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 166 223,14 zł. Inwestycja zrealizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – dofinansowanie – 95 971 zł. W ramach tej inwestycji wykonano remont dachu, ocieplenie ścian, roboty remontowe wewnętrzne, parking i opaskę wokół budynku.
 3. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbicach Strupkach – wartość wykonanej inwestycji 140 983 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” otrzymane dofinansowanie – 79 118 zł. W ramach prac wykonano remont dachu, ścian, posadzek, ocieplenie, roboty elektryczne i sanitarne.
 4. Remont świetlicy wiejskiej w Wirowie – wartość wykonanej inwestycji 157 761 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” otrzymane dofinansowanie – 94 260 zł. W ramach prac wykonano remont dachu, ścian, posadzek, ocieplenie, zagospodarowanie terenu.
 5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowomodna – wartość wykonanej inwestycji: 187 099 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” otrzymane dofinansowanie – 102 630 zł. W ramach prac wykonano remont dachu, ocieplenie, wymieniono okna, wykonano prace remontowe w łazienkach i pomieszczeniu socjalnym, wykonano parking i opaskę wokół budynku.
 6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzby Szlacheckie. Gmina w ramach złożonego wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” otrzymała dofinansowanie na zakup stołów, ławek, krzeseł, sprzętu kuchennego, zestawu naczyń kuchennych wraz z zastawą stołową, konwektorów stalowych. Wartość otrzymanej pomocy wyniosła – 23 239,59 zł.
 7. Rozbudowa zaplecza kuchennego przy Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej wraz z wyposażeniem – wartość wykonanego zadania – 296 770,84 zł.
 8. Wspieranie rozwoju turystyki w regionie nadbużańskim poprzez utworzenie nowoczesnego Centrum Informacji Turystycznej – wartość projektu 49 549,62 zł. W ramach projektu wykonano 3 witacze, zakupiono wyposażenie do CIT jak komputer, aparat fotograficzny, stojaki na foldery, wydano folder o gminie. Projekt zrealizowano w ramach małych projektów działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, otrzymane dofinansowanie – 32 227 zł.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzby, Gmina Jabłonna Lacka”. Koszt inwestycji – 829 635 zł. Dofinansowanie – WFOŚiGW w Warszawie – dotacja – 300 000 zł, pożyczka – 245 000 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego: dotacja – 100 000 zł, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dotacja – 55 000 zł, Jednostka OSP Dzierzby – 3 000 zł, środki własne – 106 635 zł.
 2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jabłonna Lacka: 

a) Wartość wykonanych prac w 2015r wyniosła 26 000 zł, w tym dofinansowanie z NFOŚiGW i WFOŚiGW – 22 100 zł. Odebrano i zutylizowano 89,83 Mg odpadów zawierających azbest. 

b) Wartość wykonanych prac w 2016r wyniosła 24 591,60 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW – 20 661 zł. Odebrano i zutylizowano 82,80 Mg odpadów zawierających azbest. 

c) W roku 2017 ramach zadania odebrano i zutylizowano 169,34Mg wyrobów zawierających azbest. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 37 619,00 zł co stanowi 85% kosztów całego zadania. Wartość realizowanej inwestycji wyniosła 44 258,70 zł

d) W roku 2018 podpisano umowę na odbiór 153,90 Mg wyrobów zawierających azbest o wartości 42 384,06 zł, pozyskane dofinansowanie to kwota 33 906,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do dnia 30 września 2018 roku. 

3. Dofinansowanie zakupu karetki dla SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim – 10 000 zł.

4. Zakup garażu dla OSP Wierzbice Strupki – 25 540 zł.

5. Zakup 4 szt. ubrań specjalnych ochronnych dla OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka – kwota zakupu 6 000 zł, otrzymane dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 6 000 zł.

6. Remont dachu na strażnicy OSP Jabłonna Lacka.

OŚWIATA, SPORT, KULTURA 

 1. Zielony zakątek, jesteśmy częścią przyrody – utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej – wartość wykonanych prac – 54 196,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 46 066,00 zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano: wiatę edukacyjną, gry edukacyjne, tablice edukacyjne ze stelażami z funkcją siedzenia, dwustronne, zakupiono i nasadzono 165 szt. sadzonek drzew i krzewów, które oznaczono tabliczkami gatunkowymi. 
 2. Podwyższenie ogrodzenia zespołu boisk w Jabłonnie Lackiej – 15 937,28 zł. 
 3. Przyroda bez tajemnic – utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej miejscowości Krzemień. Gmina Jabłonna Lacka w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej" złożyła w 2017 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację na w/w zadanie. W ramach projektu wykonano wiatę wraz z wyposażeniem edukacyjnym, ustawiono gry i tablice edukacyjne. Wartość zadania wyniosła 29 531,72 zł, uzyskana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie to 21 850 zł. Oprócz prac, które weszły do zakresu projektu wykonano: ogrodzenie zbiornika wodnego, wyłożono kostką teren pod wiatą wraz z dojściem. Prace te zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. 
 4. Zakup pieców CO do kotłowni szkolnej w Bujałach-Mikoszach i Dzierzbach – 50 100 zł. 
 5. Modernizacja instalacji CO w Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej – zakupiono i zamontowano nowy piec CO – wartość wykonanych prac 33 579 zł. 
 6. Modernizacja boiska przy Szkole w Bujałach Mikoszach – w ramach modernizacji położono nową nawierzchnię asfaltową na boisku do piłki siatkowej wartość wykonanych prac – 10 000 zł
 7. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – wkład Gminy – 8 764 zł
 8. Organizacja Pikniku historycznego z okazji 225 rocznicy bitwy Krzemień – Granne – w ramach podpisanej umowy współpracy z Muzeum Regionalnym, Muzeum sfinansowało rekonstrukcję bitwy w kwocie – 15 000 zł. 
 9. Wykonano renowację kapliczek w Jabłonnie Lackiej i Krzemieniu otrzymano na ten cel dotacje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Jabłonna Lacka – 14 000 zł i Krzemień – 9 000 zł

W ramach ogłoszonych konkursów na stronie KSOW (Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich) w obszarze: kultura, sztuka i ochrona dóbr i dziedzictwa kulturalnego oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej złożono wnioski: 

1. Samorządowy klub sportowy „Jabłonianka” i uzyskano dofinansowanie na realizacje następujących zadań: 

 • Koncert Adwentowych Trąb – wartość dofinansowania 15 000 zł. Wartość zadania – 18 838 zł. Samorządowy Klub Sportowy „Jabłonianka” po raz kolejny realizował projekt pod nazwą Koncert Adwentowych Trąb. Realizacja zadania w roku 2016 wykazała duże zainteresowanie dzieci i młodzieży w tym zakresie. Warsztaty które organizowane w celu popularyzacji gry były przeprowadzane w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna Lacka: w Dzierzbach Włościańskich, Bujałach-Mikoszach, Czekanowie i Jabłonnie Lackiej. Projekt "Koncert adwentowych trąb" polega na organizacji warsztatów, podczas których uczestnicy mogą poznać tajniki powstawania ligawek, zapoznać się z tradycją i historią gry na ligawkach a także nauczyć się gry na tym instrumencie. Podsumowaniem zadania jest organizowany przegląd gry na ligawkach w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej. W roku 2018 Klub uzyskał dofinansowanie na organizację zadania w wysokości – 13 000 zł. 
 • Mini Szkółka Piłkarska dla dzieci oraz turniej piłki nożnej – wartość projektu i dofinansowanie – 4 000 zł. 

2. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „JABŁOŃ” złożyło wniosek i otrzymało dofinansowanie na projekty: 

 • Regionalny Konkurs Zespołów i Kapel „Biesiada Podlaska” – wartość projektu 15 500 zł, dofinansowanie – 13 000 zł. 
 • "Mięśnie w ruch – rzeźbią brzuch". Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Jabłonna Lacka – wniosek na kwotę – 63 123,60 zł, dofinansowanie – 59 967zł. Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym wykonano inwestycję za – 17 146,20 zł, dofinansowanie stanowi 95% wykonanego zadania. Prace zakończono 31.07.2018 r. 
 • Przebudowa, remont wraz z modernizacją pomieszczenia pod potrzeby świetlicy wiejskiej w Jabłonnie Lackiej – wartość całkowita inwestycji wg kosztorysu – 55 809,18 zł, dofinansowanie – 50 000 zł

3. OSP Dzierzby. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzierzbach – wartość całkowita inwestycji – 196 775,47 zł, dofinansowanie – 108 049 zł. Trwa postępowanie mające na celu wybór wykonawcy. 

4. OSP Czekanów. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekanowie – wartość całkowita inwestycji wg kosztorysu – 106 661,27 zł, dofinansowanie – 71 740 zł. Umowa z wykonawcą podpisana wykonanie do 30 czerwca 2019 r. Wartość umowy – 116 850 zł

5. OSP Jabłonna Lacka. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jabłonna Lacka – wniosek złożony przez jednostkę do NFOŚiGW dotacja – 450 000 zł, Komendant Główny – 300 000 zł, Gmina – 100 000 zł, Jednostka OSP – 50 000 zł

6. OSP Krzemień. Piknik historyczno-rekreacyjny "Szlakiem Napoleońskim – Droga do Niepodległości" – wartość całkowita wniosku – 58 833,35 zł, wartość dofinansowania otrzymanego zgodnie z umową – 50 000 zł.

 

Zobacz także