Aktywni na rzecz Gminy Repki. Elżbieta Zawadzka

Elżbieta ZawadzkaElżbieta Zawadzka mieszka w Rogowie. Już czwartą kadencję zasiada w Radzie Gminy Repki. W ostatniej kadencji startowała z Komitetu Wyborczego Wyborców "Gmina Repki" z obwodu: Jasień, Rogów (88 głosów). W radzie jest członkiem Komisji Rewizyjnej, Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

– Na wstępie chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom Gminy Repki, których w Radzie Gminy przez szesnaście lat reprezentowałam i miałam zaszczyt spotkać ich na swojej drodze – mówi Elżbieta Zawadzka. – Szczególne podziękowania kieruję w stronę swoich wyborców – mieszkańców miejscowości Jasień i Rogów, którzy obdarzyli mnie zaufaniem w obecnej kadencji głosując na moją osobę w wyborach samorządowych, gdyż to oni oddając na mnie głos, zadecydowali abym ich reprezentowała w Radzie Gminy Repki. Jest to dla mnie wielkim wyróżnieniem i zaszczytem.

Przez szesnaście lat mojej pracy, miałam okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na liczne i wspólne działania, których efekty są widoczne w całej naszej gminie. Chociaż mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku, to jednak uważam że zawsze można zrobić więcej i lepiej.

W trakcie trwania czterech kadencji udało nam się dokonać wielu zmian, aby nasze miejscowości zyskały na atrakcyjności. Przykładem jest renowacja zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Anny w Rogowie, wybudowanym w 1815 roku. Beneficjentem była parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Rogowie, tytuł projektu ,,Renowacja kościoła parafialnego i dzwonnicy w Rogowie”, okres realizacji 29.11.2010 do 30.11.2012 r. dotacja w wysokości 169 307 zł, pozyskana w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi, całkowita wartość robót 244 143 zł.

droga gminna w Rogowie zdjcie nr 5Ponadto wybudowaliśmy wiele dróg gminnych:
w 2008 r. – Przebudowa drogi gminnej w m. Rogów, dł. 420 mb, dotacja w wysokości 120 tys. zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza (komponent C), wartość całkowita wyniosła 147 150,44 zł.
w 2011 r. – Przebudowa drogi gminnej w m. Rogów, dł. 584 mb pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Repki” dofinansowana ze środków unijnych Priorytet III – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, kwota całkowita 349 832,21 zł.
droga gminna w Rogowie zdjcie nr 1w 2014 r. – Przebudowa drogi gminnej Jasień, dł. 1,435 km. Całkowita wartość: 331.710,50 zł z budżetu gminy Repki,
w 2015 r. – Przebudowa drogi lokalnej we wsi Rogów, dł. 344 mb. Całkowita wartość: 113.68,35 zł z budżetu gminy Repki,
w 2017 r. – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogów o dł. 468 mb. Całkowita wartość: 309 117,73 zł z budżetu gminy Repki
i powiatową:
w 2012 r. – Przebudowa drogi powiatowej w Rogowie na odcinku długości 4,191 km Rogów – Repki. Pomoc finansowa z budżetu gminy Repki udzielona powiatowi sokołowskiemu na przebudowę drogi powiatowej w wysokości 314.088,96 zł.
Uzupełniono oświetlenie ulic w Rogowie.
droga powiatowa w Rogowie zdjcie nr 6Ponadto w Rogowie w ramach inwestycji pn. "Urządzenie centrum wsi Rogów" wykonaliśmy gruntowny remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku remizy strażackiej.

W ramach tego zadania wykonana została:

  • wymiana okien, odnowienie dachu i nowa elewacja oraz roboty remontowe wewnątrz świetlicy wiejskiej,
  • wyposażono kuchnię, łazienki oraz w sali świetlicy zainstalowano klimatyzatory przysufitowe,
  • zagospodarowano teren wokół świetlicy i stawu przy świetlicy,
  • plac zabaw w Rogowieurządzono plac zabaw, zagospodarowano teren wokół poprzez nasadzenie zieleni, ustawienie przystanku i słupa ogłoszeniowego, ławek i koszy parkowych.

Inwestycja była zrealizowana ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Całkowita wartość zadania wyniosła: 340 526,18 zł.
Dofinansowanie z PROW, w wysokości 75%, w kwocie 207 109,00 zł.
Termin realizacji: 2012-2013.

Ponadto w 2008 r. zakupiliśmy dla OSP Rogów nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x2 marki PEUGEOT BOXER 335, w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.150,00 zł.

Dzięki realizowanemu przez Gminę Repki projektowi ,,Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości” na budynkach mieszkalnych zostały zainstalowane kolektory słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej: w Jasieniu w 7 gospodarstwach, w Rogowie w 24 gospodarstwach. Ponadto w latach 2008-2014 gmina realizowała projekt budowy oczyszczalni przydomowych w ramach zadania "Ochrona i poprawa stanu środowiska zlewni rzeki Bug poprzez budowę oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Repki”, w Jasieniu wybudowano 8 oczyszczalni, a w Rogowie – 25.

Doprowadzono do użytkowania przez mieszkańców staw wiejski w miejscowości Rogów, poprzez oczyszczenie z zarośli i nieczystości zbiornika, umocnienie skarp i zabezpieczenie przed osuwaniem ziemi.

W najbliższym czasie wyposażona zostanie sala w świetlicy wiejskiej we wsi Rogów w siłownię wewnętrzną, środki w wysokości 10 tys. zł pozyskano z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018".

Składam również gorące podziękowania na ręce Pani Wójt, Krystyny Mikołajczuk-Bohowicz, z którą przez szesnaście lat będąc w Radzie Gminy współpracowałam, by mieszkańcom naszej gminy żyło się lepiej. Zawsze potrafiliśmy znaleźć konsensus, rozwiązanie, nawet gdy wydawało nam się, że jakaś inwestycja może być niewykonalna, aby zaspokoić potrzeby nie tylko mieszkańców z mojego obwodu wyborczego, ale całej gminy. Gdyż dla mnie zawsze dobro mieszkańców gminy jest na pierwszym miejscu. Dzięki temu mogliśmy dokonać wielu zmian w naszych sołectwach, zmian na lepsze.

Wiadomo, że nie jesteśmy w danej kadencji przez cztery lata wykonać wszystkich inwestycji, jakie zgłaszają nam mieszkańcy poszczególnych sołectw, bo nie zawsze jesteśmy w stanie je wykonać chociażby z uwagi na ograniczony budżet gminy. Warto zwrócić uwagę również na to, że na część inwestycji jest szansa pozyskania środków zewnętrznych, a to wiąże się z napisaniem i złożeniem odpowiedniego wniosku, przygotowaniem projektu. A to jest i pracochłonne, i niezależne od nas, gdy taki wniosek złożymy na przykład do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego czy na przykład do Stowarzyszenia LGD "Tygiel Doliny Bugu". Obligują nas terminy, przyznane punkty na poszczególne wnioski i kwalifikacja ich w rankingu. Jest wiele przyczyn złożonych i nie jest sprawą prostą pozyskać dofinansowanie zewnętrzne, gdyż takich gmin jak nasze, które także ubiegają się o dofinansowanie, na Mazowszu jest wiele. Najpilniejszą potrzebą w moim obwodzie do wykonania jest wykonanie drogi łączącej Sokołów Podlaski od ul. Świerkowej z miejscowościami takimi jak Bałki, Jasień, Rogów. Jest to droga powiatowa, ale bardzo ważna dla mieszkańców Jasienia i Rogowa, gdyż ułatwiłoby tym mieszkańcom sprawny dojazd do Sokołowa.