RIO negatywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza Sokołowa Podlaskiego z wykonania budżetu za rok 2017

magistratUCHWAŁA Nr Si.140.2018  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.  

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 561), art. 267 ust. 3 w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w nw. osobach Członków Kolegium RIO:

Przewodnicząca SO: Ewa Wielgórska, Członkowie SO: Kamil Krauschar, Jolanta Tomaszek przedłożone przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sokołów Podlaski za 2017 r. opiniuje negatywnie.  

UZASADNIENIE 

W dniu 20 marca 2018 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach wraz z Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Sokołowa Podlaskiego z dnia 19 marca 2018 r. wpłynęło sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Sokołowa Podlaskiego za 2017 r. Jednocześnie Skład Orzekający stwierdza, iż Burmistrz Sokołowa Podlaskiego zamieścił w komplecie materiałów sprawozdawczych, dla potrzeb Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Sokołowa Podlaskiego na dzień 31.12.2017 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Sokołowskiego Ośrodka Kultury za 2017 r. oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 r.  

Dane liczbowe zawarte w opiniowanym sprawozdaniu są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu z wielkościami zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych za okres od początku roku do dnia 31grudnia 2017 r. w dokumentach przedłożonych RIO. 

W ocenie Składu Orzekającego sprawozdanie zostało sporządzone w układzie odpowiadającym uchwalonemu przez Radę budżetowi na 2017 r. 

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 85.127.340,- zł. 

Dochody wykonano w kwocie 79.045.925,91 zł, co stanowi 92,85 % planu, z tego:  

  • dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 76.373.753,- zł na plan 79.553.066,-zł, tj. w 96 %,
  • dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2.672.172,91 zł na plan 5.574.274,- zł, tj. 47,84%. 

2. Dochody podatkowe, wg. sprawozdania Rb-PDP za 2017 rok, wykonano w kwocie 33.318.795,91 zł, co stanowi 42,15 % wykonanych dochodów ogółem. 

3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych – na podstawie sprawozdania Rb – PDP z wykonania dochodów podatkowych wynosiły za 2017 r. 2.131.281,81 zł i stanowiły 2,70 % realizacji do dochodów własnych. 

4. Stan należności ogółem na 31.12.2017 r. wg sprawozdania z wykonania planu dochodów (Rb-27s) wynosił ogółem 4.265.742,99 zł, tj. 5,40 % wykonanych dochodów ogółem, w tym zaległości wynosiły 3.934.355,88 zł, natomiast nadpłaty wynosiły 76.162,26 zł, tj. 0,10 % wykonanych dochodów ogółem. W części opisowej sprawozdania wskazano tylko, iż w ciągu roku podjęto wiele działań, które zmierzały do wyegzekwowania dochodów należnych budżetowi miastu (str. 11). Brak sprecyzowania rodzaju podjętych działań oraz uzyskanych efektów, z poczynionych czynności zmierzających do wyegzekwowania tychże należności. 

5. Na podstawie sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31.12.2017 r. kwota wymagalnych należności wynosiła 3.707.625,08 zł, z tego z tytułu dostaw towarów i usług – 16.944,76 zł. 

6. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31.12.2017 r. Gmina posiada zobowiązania w wysokości 36.495.152,27 zł i stanowią 46,17 % wykonanych dochodów ogółem. 

7. Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 88.793.668,- zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 82.608.191,20 zł, co stanowi 93,03 % planu, z tego: 

  • wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 77.148.500,01 zł na plan 79.394.956,- zł, tj. w 97,17%,
  • wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 5.459.691,19 zł na plan 9.398.712,- zł, tj. w 58,09%. 

8. Rok sprawozdawczy zamknął się deficytem w wysokości 3.562.265,29 zł. 

9. W sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 roku stwierdzono w dz. 900 rozdz. 90017 § 2650 dokonanie wydatku w wysokości 195.000,-zł bez upoważnienia określonego uchwałą budżetową, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.). 

10. W roku 2017 wydatki bieżące (77.148.500,01 zł) były wyższe od dochodów bieżących (76.373.753,-zł) powiększonych o wolne środki (416.649,43 zł). 

Powyższe oznacza, że nie został zachowany wymóg określony w art. 242 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych. 

Ponadto Skład Orzekający sygnalizuje, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, na chwilę obecną przy tak kształtujących się wskaźnikach realizacji budżetu 2017 roku, wpływu na kondycję finansową 2018 i 2019 roku Miasta Sokołów Podlaski, co swoje przedłożenie będzie miało na przestrzeganie zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. W celu zapobieżenia ewentualnego wdrożenia programu naprawczego, o którym mowa w art. 240 lit. a ustawy o finansach publicznych, zaleca się podjęcie kategorycznych działań w celu przestrzegania art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a tym samym zapobieżenia możliwości podjęcia uchwały budżetowej w latach przyszłych. 

Biorąc pod uwagę treść powyższych ustaleń, a także informacje związane ze sposobem realizacji przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski zadań wynikających z uchwalonego przez Radę Miasta budżetu na 2017 r. stwierdzono, że przedłożone sprawozdanie (opiniowany dokument) stanowi materiał informacyjno-analityczny obrazujący sposób realizacji budżetu i może stanowić podstawę dla organu stanowiącego do dokonania merytorycznej oceny jego wykonania.  

W związku z powyższym postanowiono, jak w sentencji uchwały. 

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu RIO w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.