Biuletyn informacyjny za rok 2017

Polityka rynku pracy w Powiecie Sokołowskim jest prowadzona w imieniu starosty sokołowskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim (PUP), a wszelkie ważne działania, istotne dla wzrostu i rozwoju regionu, konsultowane są z Powiatową Radą Rynku Pracy, która została powołana jako organ opiniodawczo – doradczy Starosty w spawach polityki rynku pracy.

Działania, jakie podejmuje PUP zawsze dostosowywane są do lokalnego rynku pracy. Ważne jest to, aby były one skierowane do tutejszych pracodawców, przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych. Współpracujemy z lokalnym samorządem, instytucjami oraz szkolnictwem.

Na dzień 31.12.2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim wynosiła – 1 543 osoby. W Powiecie Sokołowskim w 2017 roku w odniesieniu do 2016 roku nastąpił spadek liczby osób zarejestrowanych ogółem o 392 osoby, a w odniesieniu do stycznia – spadek nastąpił o 550 osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2017 roku wyniosła dla powiatu sokołowskiego 6,4%,

(dla województwa – 5,6%, dla kraju – 6,6%).

• W ciągu roku zarejestrowało się (tzw. napływ bezrobocia) 2763 osoby, a wyrejestrowało (tzw. odpływ) kształtował się na poziomie 3155 osób.

• Na sokołowskim rynku pracy większość stanowili bezrobotni mężczyźni, których na koniec 2017 roku było 789, tj. 51,1% ogółu bezrobotnych.

• Wśród osób bezrobotnych w końcu 2017 roku 157 osób posiadało prawo do zasiłku, tj. 10,1% ogółu bezrobotnych.

Charakterystyczną cechą bezrobocia, niezależnie od tendencji występujących w kształtowaniu się ogólnej liczby bezrobotnych w poszczególnych latach, jest utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia, do których w szczególności należy wysoki udział w ogólnej liczbie bezrobotnych osób:

• młodych, w tym:

• do 25 roku życia – 276 osób, tj. 17,8% ogółu bezrobotnych,

• do 30 roku życia – 541 osób, tj. 35,0% ogółu bezrobotnych,

• długotrwale bezrobotnych – 859 osób, tj. 55,6% ogółu bezrobotnych,

• o niskim poziomie wykształcenia – 756 osób, tj. 48,9 % ogółu bezrobotnych.

Osoby powyżej 50 roku życia – 358 tj. 23,2% ogółu bezrobotnych.

Bez doświadczenia zawodowego - 19% ogółu bezrobotnych (292 osoby).

• 20% ogółu bezrobotnych nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu (320 osób).

• Najliczniej bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy reprezentowali takie zawody jak:

• Sprzedawca - 167 osób

• Pomocniczy robotnik budowlany – 47 osób

• Sprzątaczka biurowa – 32 osoby

• Robotnik gospodarczy – 39 osób

• Kucharz – 29 osób

• ślusarze i pokrewni – 29 osób.

• Na koniec grudnia w rejestrze osób niepełnosprawnych pozostało 109 osób.

• Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec grudnia 2017 roku wyniosła – 792 osoby (w tym 394 kobiety) – 51,3% ogółu zarejestrowanych.

Tendencje spadkowe w liczbie zarejestrowanych osób zachowane są również dla poszczególnych gmin w powiecie sokołowskim. Dla miasta Sokołów Podlaski liczba ta wynosi 705 osób, co stanowi blisko 45,6% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

Jeśli chodzi o rynek pracy to sytuacja na koniec grudnia przedstawiała się następująco:

• Urząd pozyskał 985 ofert na 2 224 wolne miejsca pracy, z tego subsydiowane oferty stanowiły 817 miejsc pracy.

1 651 osób podjęło pracę, w tym pracę niesubsydiowaną podjęło 598 osób.

• Pośrednicy pełniący funkcję doradcy klienta instytucjonalnego odbyli 513 wizyt u pracodawców, w wyniku których pozyskali 2242 miejsca pracy. Ponadto pozyskali do współpracy 155 nowych pracodawców.

• Najwięcej ofert pracy wpłynęło do Urzędu w następujących zawodach:

• rozbieracz – wykrawacz – 330 miejsc pracy;

• robotnik gospodarczy – 204 miejsca pracy;

• operator urządzeń do przetwórstwa mięsa – 130 miejsc pracy;

• pomocniczy robotnik budowlany – 116 miejsc pracy;

• sprzedawca – 116 miejsc pracy;

• Z usług doradcy zawodowego skorzystało 1 592 osoby, w tym:

• porady zawodowe indywidualne – 254 osoby;

• porady zawodowe grupowe – 23 porady, w których uczestniczyło 108 osób;

• Informacje zawodowe indywidualne – 120 osób;

• Informacje zawodowe grupowe – 101 informacji, w których uczestniczyło 1110 osób.

Powiatowy Urząd Pracy przede wszystkim stara się pomóc pracodawcom w rekrutacji pracowników, a osobom szukającym zatrudnienia w przedstawieniu odpowiednich ofert pracy. W 2017 r. do realizacji przyjętych było 985 ofert pracy na 2242 wolne miejsca pracy, a z tego subsydiowane oferty stanowiły 817 miejsc pracy.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy podobnie jak w poprzednich latach, skupiały się w szczególności na aktywnym przeciwdziałaniu bezrobociu, łagodzeniu jego skutków, jak również dbaniu o zaktywizowanie jak największej grupy osób bezrobotnych z zachowaniem racjonalizacji wydatkowania środków i osiągania wysokiej efektywności zatrudnieniowej.

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy otrzymał z Funduszu Pracy + EFS + PFRON prawie 7 862 820,00 zł na działania ułatwiające osobom bezrobotnym powrót na rynek pracy i zaktywizował 860 osób bezrobotnych.

W 2017 roku realizowaliśmy następujące projekty i programy rynku pracy:

tabelaPatrz tabela.

W 2017 r. został uruchomiony Program Specjalny „Krok do przodu”, w którym udział wzięło 9 osób. Po działaniach związanych z przygotowaniem uczestników do odnalezienia się na rynku pracy, zwiększeniem motywacji do działań na rzecz zatrudnienia (zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym), nastąpił etap związany z pozyskaniem umiejętności i kwalifikacji zawodowych – staże i zatrudnienie.

PUP podejmował również działania skierowane do osób oddalonych od rynku pracy. Są to działania skierowane do osób, które są również klientami ośrodków pomocy społecznej. Jednym z takich działań jest organizacja prac społecznie użytecznych. W 2017 r. porozumienie o ich organizację podpisały: Urząd Miasta Sokołów Podlaski, Urząd Gminy Sterdyń, Urząd Gminy Bielany, Urząd Gminy Jabłonna Lacka, Urząd Gminy Sokołów Podlaski oraz Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki. Łącznie 103 osoby w powyższych gminach wykonywały prace społecznie użyteczne.

Drugim takim działaniem była realizacja Programu Aktywizacja i Integracja dla 7 osób we współpracy z Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim. Udział w programie ma sprzyjać integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania podejmowane przez PUP dotyczyły finansowania prowadzonych prac społecznie użytecznych, poradnictwa indywidualnego i grupowego z zakresu rynku pracy i kształtowania aktywnej postawy w życiu zawodowym.

W ramach dodatkowych środków uruchamianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na poszczególne instrumenty rynku pracy lub dedykowane dla poszczególnych grup osób bezrobotnych w 2017 r. Urząd pozyskał dodatkowe środki z programu regionalnego na „Aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych – Mazowsze 2017” oraz „Aktywizację zawodową osób zamieszkałych na wsi – Rezerwa MRPiPS”. W ramach tych funduszy finansowane były staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz bon na zasiedlenie. Łącznie z powyższych form skorzystało 137 osób.

Zauważając, że osoby młode, do 30 roku życia stanowią znaczną grupę osób spośród zarejestrowanych bezrobotnych, na ich aktywizację pozyskiwano środki w ramach ogłaszanych konkursów projektowych. W ten sposób do realizacji przyjęty został projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sokołowskim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój 2016 – 2017. W 2017 r. z powyższego programu skorzystały 134 osoby w ramach organizowanych staży, szkoleń i jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W drugim projekcie realizowanym przez PUP mogły uczestniczyć osoby powyżej 30 roku życia. Był to projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sokołowskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2017 – 2018. W projekcie uczestniczyło łącznie 91 osób, korzystających ze staży, szkoleń i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Współpraca z pracodawcami to również możliwość dokształcania pracowników zatrudnionych, aby poprzez podniesienie kwalifikacji i kształcenie ustawiczne pozostali na rynku pracy, uaktualnili wiedzę zgodnie z oczekiwaniami i wymogami branży. W tym celu pomocny jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego w 2017 r. skorzystało 34 pracodawców na przeszkolenie 291 pracowników.

Bezpośrednie działania Urzędu dotyczą tworzenia nowych stanowisk pracy przez współpracę z pracodawcami, współfinansowanie kosztów zatrudnienia, wspieranie zatrudnienia w ramach umowy o pracę. Dbamy o rozwój kadry, poprzez finasowanie szkoleń zarówno osób zarejestrowanych jak i pracowników. Współpraca z pracodawcami to również wspieranie przedsiębiorczości (udzielanie dofinasowań dla nowopowstających podmiotów gospodarczych) i rozpowszechnianie programów wspierających taką działalność (np. programu „Wsparcie w starcie”). W 2017 r. we współpracy z Fundacją TAX Care zorganizowano szkolenie z zakresu doradztwa księgowo – podatkowego, z którego skorzystali przedsiębiorcy będący na początku swojej drogi gospodarczej.

Mamy nadzieję, że wszelkie podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy inicjatywy, pomogą mieszkańcom powiatu w realizacji ich planów zarówno gospodarczych jak i zawodowych, co może wpływać pozytywnie na rozwój regionu i dostrzeganie jego potencjału.