Aktywni na rzecz Gminy Sokołów Podlaski: Marek Jóźwiak

Marek JóźwiakMarek Jóźwiak już drugą kadencję zasiada w Radzie Gminy Sokołów Podlaski. Do Rady startował z okręgu Żanecin-Dziegietnia. W obecnej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Żonaty, szczęśliwy ojciec 2 córek oraz syna. Mieszka w Żanecinie, z wykształcenia jest technikiem - rolnikiem, zawodowo pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim na stanowisku asystenta dochodzeniowo-śledczego.

- W I kadencji w skład okręgu, z którego startowałem wchodziły jeszcze Krasnodęby Sypytki, Krasnodęby Kasmy i Krasnodęby Rafały - mówi wiceprzewodniczący rady.
kola 1- Na początku poprzedniej kadencji została wykonana jedna z największych inwestycji na terenie mojego okręgu. Gmina pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na  przebudowę funkcjonalnego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych z drogą krajową nr 63 w miejscowościach Żanecin-Dziegietnia-Wojewódki Górne od km 0+000,00 do km 2+800,00. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet III „Regionalny System Transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”. W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy 2,80 km. dróg gminnych, 1,30 km. chodników, zmodernizowaliśmy osiem skrzyżowań i wybudowaliśmy 3 przejścia dla pieszych. Przebudowa tego ciągu komunikacyjnego polegała na przygotowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i brukowej, jako podbudowy pod nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonano frezowanie i wyrównano nawierzchnię bitumiczną oraz poszerzono i wyrównano nawierzchnię brukową masą mineralną bitumiczną do projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych. Na tak przygotowanej podbudowie, wykonano warstwę ścieralną o grubości 4,00 cm. z betonu asfaltowego. Pozostałe prace, to wykonanie nawierzchni pieszych, zatok, zjazdów do posesji i na drogi boczne. Prace wykończeniowe objęły uzupełnienie, wyprofilowanie oraz zagęszczenie poboczy z pospółki, oczyszczenie rowów i przepustów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przy tej inwestycji chodnik został wykonany częściowo. Sołectwo Żanecina przeznaczyło fundusze sołeckie z lat 2016-2017 na zakup kostki brukowej z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika. Inwestycja została zrealizowana jeszcze w grudniu 2017 roku ze środków funduszu sołeckiego oraz dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy. Chodnik przedłużony został o 325,5 m., w kierunku Dziegietni.

W następnym roku, również dzięki pozyskaniu pieniędzy z FOGR, zmodernizowano drogę z centrum Dziegietni w kierunku wyjazdu na Brodacze, poprzez położenie dywanika asfaltowego.

kola 5W 2012 roku została zakończona modernizacja i przebudowa drogi gminnej w Dziegietni. Długość przebudowanej drogi wynosi 296 metrów. Nawierzchnię stanowi warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. Pod nawierzchnią znajduje się podbudowa z kruszywa łamanego i mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto, w trakcie prac została wykonana naprawa poboczy oraz mechaniczne karczowanie krzaków i poszycia. Zadanie dofinansowano z budżetu Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Całkowity koszt realizacji: 138 655,83 zł. Kwota otrzymanej dotacji: 58 tys. zł.
Ponadto mieszkańcy Żanecina i Dziegietni złożyli się na wykonanie projektu kolektora ściekowego. Mamy z nim pewien problem, gdyż jest duży zrzut wód gruntowych do tego kolektora. Jest gdzieś przeciek, nieszczelność - obecnie trudno stwierdzić z czyjej winy, być może został wykonany wadliwie projekt. Aby wyeliminować usterkę, należałoby zaadaptowane betonowe szamba na przydomowe studnie wymienić na rewizyjne studzienki plastikowe, co pozwoliłoby na uszczelnienie ewentualnych przecieków.
Dzięki mojej inicjatywie, w poprzedniej kadencji zgazyfikowaliśmy Żanecin (sam osobiście zbierałem wnioski od mieszkańców i kontaktowałem się w sprawie tej inwestycji z PGNiG).

W grudniu 2015 roku wyłożyliśmy kostką brukową łącznik na ul. Kwiatowej - z ul. Sokołowską (około 300 metrów, pieniądze na ten cel zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy).

W dniu 9 stycznia 2018 roku miałem możliwość towarzyszyć Wójtowi Marcinowi Pasikowi w negocjacjach z GDDKiA w Warszawie, co do przedłużenia chodnika przy drodze krajowej, przebiegającej przez Żanecin, który obecnie kończy się przy ulicy Siedleckiej. Rozmowy przebiegły bardzo dobrze. W najbliższym czasie podpisujemy porozumienie i jestem pełen nadziei, że jego budowa ruszy jeszcze w tym roku.
Chciałbym, by w roku bieżącym wykonano ulicę Jesionową w Żanecinie, która jest w bardzo złym stanie. Modernizacja ma polegać na utrwaleniu nawierzchni betonowej oraz pogłębieniu rowów przy drodze. Jest szansa, że będą montowane kolektory słoneczne w naszej gminie, na czym także skorzystają mieszkańcy Dziegietni i Żanecina, gdyż gmina złożyła wniosek o dofinansowanie i obecnie czekamy na przydział środków unijnych.
Będziemy chcieli także wyremontować świetlicę wiejską w Żanecinie, na której modernizację będziemy chcieli pozyskać dofinansowanie składając wniosek do Stowarzyszenia LGD "Tygiel Doliny Bugu".

Współpraca radnych z władzami gminy układa się bardzo dobrze, dużo dyskutujemy, a w sprawach spornych staramy się dojść do konsensusu aby wszystkie strony były zadowolone.