Inwestycje wykonane w Gminie Jabłonna Lacka w roku 2017. Część II

hameryka• Przyroda bez tajemnic – utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Krzemień. Gmina Jabłonna Lacka w ramach programu "Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej" zrealizowała projekt edukacyjny polegający na wykonaniu wiaty wraz z wyposażeniem edukacyjnym, ustawiono gry i tablice edukacyjne. Wartość zadania wyniosła 29 531,72 zł z tego uzyskana dotacja z WFOŚiGW w Warszawie to 21 850 zł. Oprócz prac, które weszły do zakresu projektu wykonano: ogrodzenie zbiornika wodnego, wyłożono kostką teren pod wiatą wraz z dojściem. Prace te zostały wykonane w ramach funduszu sołeckiego. Zagospodarowanie terenu wpłynęło znacznie na poprawę wizerunku terenu, jak również przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności miejscowości.

• Zakup 4 sztuk ubrań specjalnych ochronnych dla OSP z terenu gminy Jabłonna Lacka – kwota zakupu 6 000 zł, otrzymane dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 6 000 zł.

• Koncert Adwentowych Trąb – wartość dofinansowania 15 000 zł. Wartość zadania - 18 838 zł.

Samorządowy Klub Sportowy Jabłonianka po raz kolejny realizował projekt pod nazwą "Koncert Adwentowych Trąb". Realizacja zadania w roku 2016 wykazała duże zainteresowanie dzieci i młodzieży w tym zakresie. Warsztaty organizowane w celu popularyzacji gry były przeprowadzane w szkołach podstawowych na terenie gminy Jabłonna Lacka: w Dzierzbach Włościańskich, Bujałach-Mikoszach, Czekanowie i Jabłonnie Lackiej. Projekt "Koncert adwentowych trąb" polegał na organizacji warsztatów, podczas których uczestnicy mogli poznać tajniki powstawania ligawek, zapoznać się z tradycją i historią gry na ligawkach, a także nauczyć się gry na tym instrumencie. Podsumowaniem zadania był zorganizowany przegląd gry na ligawkach w Szkole Podstawowej w Jabłonnie Lackiej.

• Mini Szkółka Piłkarska dla dzieci oraz turniej piłki nożnej – wartość projektu i dofinansowanie – 4 000 zł. Samorządowy Klub Sportowy Jabłonianka realizował w/w projekt w ramach zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Na realizację projektu uzyskano dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki te zostały wykorzystane na przeprowadzenie zajęć, zakup sprzętu sportowego oraz zorganizowanie turnieju piłki nożnej.

• Regionalny Konkurs Zespołów i Kapel „Biesiada Podlaska” – wartość projektu 15 500 zł, dofinansowanie – 13 000 zł. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Jabłonna Lacka „JABŁOŃ”. Na realizację projektu uzyskano dotację z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Środki te zostały wykorzystane na organizację konkursu zespołów i kapel.

Wykonano renowację kapliczek w Jabłonnie Lackiej i Krzemieniu - otrzymano na ten cel dotacje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Jabłonna Lacka- 14 000 zł (wartość wykonania – 18 500 zł) i Krzemień - 9 000 zł.

Na organizację Pikniku historycznego z okazji 225 rocznicy bitwy Krzemień – Granne – w ramach podpisanej umowy współpracy z Muzeum Regionalnym, Muzeum sfinansowało rekonstrukcję bitwy w kwocie – 15 000 zł.