Inwestycje wykonane w Gminie Jabłonna Lacka w roku 2017. Część I

wiercenie studni Jabonna LInformacja z wykonanych inwestycji w 2017 roku Gminy Jabłonna Lacka.Część I.

• Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzby, Gmina Jabłonna Lacka” Koszt inwestycji – 829 635 zł.

Dofinansowanie – WFOŚiGW w Warszawie

  • dotacja – 300 000 zł;
  • pożyczka - 245 000 zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacja – 100 000 zł.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dotacja - 55 000 zł.

Jednostka OSP Dzierzby - 23 000 zł.

Środki własne – 106 635 zł.

OSP Dzierzby jest gminną jednostką typu S-1 o 96 letniej tradycji włączoną do KSRG w 1997 r. W jednostce jest 29 czynnych druhów chętnych do działania i przeszkolonych (czterech z nich pracuje w PSP). Posiada dobrą bazę lokalową w tym garaż, zaplecze szkoleniowe i techniczne. Jednostka odgrywa istotną rolę w operacyjnym systemie zabezpieczenia gminy Jabłonna Lacka, powiatu sokołowskiego jest w odwodzie operacyjnym Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego należy do ratowniczych plutonów formowanych na terenie powiatu sokołowskiego.

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jabłonna Lacka. W ramach zadania z 56 posesji odebrano i zutylizowano 169,34Mg wyrobów zawierających azbest. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 37 619,00 zł co stanowi 85% kosztów całego zadania. Wartość realizowanej inwestycji wyniosła 44 258,70 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonna Lacka ul. Łąkowa”. Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej wykonano w pierwszym etapie 106 mb sieci kanalizacyjnej Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie niskooprocentowanej pożyczki kwocie – 48 930,05 zł. Wartość wykonanej inwestycji – 58 187 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka – budowa studni głębinowych w miejscowości Jabłonna Lacka, Dzierzby Włościańskie, gmina Jabłonna Lacka” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie – 192 960 zł. Zadanie aneksowane do wykonania do 30.04.2018r ze względu na długie procedury uzyskania przez wykonawcę dokumentacji niezbędnej do prawidłowego wykonania inwestycji. Zadanie realizowane jest w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt całej inwestycji – 196 800 zł. Wykonano w2017r. niezbędne wiercenia do pobrania próbek, wykonano dokumentację projektową.

• Gospodarka wodno-ściekowa gminy Jabłonna Lacka – budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłonna Lacka – Ludwinów i miejscowości Morszków. Projekt obejmował budowę sieci wodociągowej umożliwiającej połączenie istniejących odcinków sieci w miejscowości Jabłonna Lacka - Ludwinów . Niniejsze połączenie będzie funkcjonowało w przypadku awarii lub uzupełnienia dostaw wody. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Morszków obejmowała budowę sieci wodociągowej do budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych położonych w miejscowości Morszków. Dotychczas korzystano z zasilania w wodę z wodociągu zakładowego. Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie niskooprocentowanej pożyczki - 300 000 zł. Wartość całej inwestycji - 332 223 zł.

Rozbudowa zaplecza kuchennego przy Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej wraz z wyposażeniem – wartość wykonanego zadania – 296 770,84 zł. W bieżącym roku wykonano rozbudowę zaplecza kuchennego przy Szkole w Jabłonnie Lackiej. Konieczność rozbudowy była wynikiem wydanej decyzji Sanepidu o braku spełniania wymagań sanitarnych działającej dotychczas przy Zespole Szkół kuchni. W starej części po gruntownym remoncie pozostała kuchnia, zmywalnia i pomieszczenie do wydawania posiłków. W części dobudowanej znajdują się pomieszczenie obróbki wstępnej, magazynki, pomieszczenie socjalne. Inwestycja wykonana ze środków własnych gminy.