Aktywni na rzecz gminy Sokołów Podlaski. Radna Krystyna Nowak

Krystyna NowakKRYSTYNA NOWAK – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sokołów Podlaski oraz sołtys sołectwa Ząbków Kolonia.
Mieszkam we wsi Ząbków Kolonia od urodzenia. Jestem mężatką i mam troje dorosłych dzieci.
Po dwóch kadencjach pełnienia funkcji sołtysa, dzięki Panu Wójtowi Marcinowi Pasik oraz zaufaniu mieszkańców, w 2014 r. zostałam Radną Gminy Sokołów Podlaski.
Jestem Radną trzech sołectw: Ząbków – liczący 151 mieszkańców; Ząbków Kolonia – 234 mieszkańców; Przeździatka Kolonia – 127 mieszkańców.

Miałam zapewniony dobry start, gdyż moi poprzednicy bardzo dużo zrobili dla naszych społeczności. Poprzednikami moimi byli radni : Małgorzata Krochmal, Bogusław Wrotnowski, Zofia Demidziuk, ś.p. Waldemar Kruszewski, ś.p. Roman Młynik. Wdzięczna też jestem byłym sołtysom : Janowi Król – sołtysowi sołectwa Ząbków, oraz Janowi Pogorzelskiemu – sołtysowi sołectwa Ząbków Kolonia.

Z uwagi na to, iż sołectwa Ząbków i Ząbków Kolonia są ze sobą połączone, wspólnie ustalamy nowe przedsięwzięcia, sugerując się oczekiwaniami mieszkańców.

Od 2014 roku, przy bardzo dobrej współpracy z Panem Wójtem Marcinem Pasikiem, radnymi, sołtysem wsi Ząbków – koleżanką Beatą Gromek, radami sołeckimi obu sołectw oraz mieszkańcami wsi Ząbków i Ząbków Kolonia udało nam się zrealizować:

  •  w świetlicy wiejskiej Ząbków Kolonia wygospodarowano pomieszczenie na sprzęt sprzątający, zakupiono i zamontowano klimatyzator grzewczo-chłodzący, przy świetlicy ułożono kostkę z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, oraz zakupiono i wmontowano nowe szambo,
  •  każdego roku na drogi gminne nawożona jest warstwa tłucznia i żwiru, w celu poprawy ich jakości,
  •  wymieniono schody i ułożono kostkę przy kaplicy w Ząbkowie.

I w tym miejscu chciałabym podziękować naszemu proboszczowi, ks. kan. Krzysztofowi Kisielewiczowi oraz mieszkańcom za pomoc i finansowe wsparcie.

  •  na drodze powiatowej przebiegającej przez Ząbków położono nową nawierzchnię asfaltową na odcinku niespełna 1000 m, poszerzono pobocza wraz z podsypką oraz oczyszczono przydrożne rowy.

Za wykonaną inwestycję pragnę podziękować Radzie Powiatu, Panu Wójtowi, oraz mieszkańcom za pomoc przy oczyszczaniu rowów.

  •  w sołectwie Ząbków Kolonia na odcinku 250 metrów przebudowano drogę gminną. Nowa, asfaltowa nawierzchnia ma 4,3 m. szerokości, a pobocza 0,75 m. Zmodernizowanym odcinkiem drogi można poruszać się od 6 listopada 2017 roku.
  •  z funduszu sołeckiego przy drodze powiatowej wymieniono oświetlenie na energooszczędne oraz zamontowano nowe lampy.

W najbliższym czasie planowany jest remont drogi Brzozów-Ząbków.

Przy świetlicy wiejskiej powstanie plac zabaw dla dzieci.

Planowany jest też dalszy montaż oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Ząbków Kolonia.

Dobrze mi się układa również współpraca z sołtysem sołectwa Przeździatka Kolonia – Mirosławem Olędzkim. Uważam, że bardzo prężnie działa na rzecz własnego sołectwa.

Przy pomocy Pana Wójta Marcina Pasika, oraz mieszkańców Przeździatka Kolonia, wykonano tam następujące przedsięwzięcia:

  •  poprawiono stan jakości dróg gminnych (mają ich aż ok. 8 km).
  •  umieszczone zostały tablice informacyjne z nazwą miejscowości.

Zaproponowaliśmy mieszkańcom Przeździatka Kolonia, aby w razie potrzeby, korzystali ze świetlicy wiejskiej Ząbków Kolonia.

Moim marzeniem jest, aby jak najszybciej ukończona została budowa dalszego odcinka drogi powiatowej przebiegającej przez Ząbków, wraz z odwodnieniem oraz chodnikiem dla pieszych.

Mamy nadzieję, iż Rada Powiatu przychylnie spojrzy na liczne prośby mieszkańców i wykona tę inwestycję. Tym bardziej, że Pan Wójt Marcin Pasik wraz z Radą Gminy deklarujemy sześćdziesięcioprocentową pomoc.

Patrząc na potrzeby mieszkańców, chciałabym, aby poprawiona została jakość dróg gminnych, zamontowane zostały wiaty przystankowe, oraz oświetlenie uliczne w sołectwach Ząbków Kolonia i Przeździatka Kolonia.

Za miłą współpracę, pomoc, służenie dobrą radą, dziękuję bardzo: Panu Wójtowi Marcinowi Pasikowi, zastępcy Panu Januszowi Kur, wszystkim radnym Rady Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, koleżance Beacie Gromek – sołtysowi sołectwa Ząbków, Mirosławowi Olędzkiemu – sołtysowi sołectwa Przeździatka Kolonia, Radom Sołeckim, oraz mieszkańcom wsi Ząbków, Ząbków Kolonia oraz Przeździatka Kolonia, którzy chętnie pomagają, i czynnie włączają się na rzecz naszych sołectw.