Horrendalne obniżki podatków od środków transportowych w Gminie Sokołów Podlaski

sesjas29 listopada odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Sokołów Podlaski. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Następnie przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r. Tematem wiodącym było określenia wysokości stawek podatkowych na 2018 rok.

Rada ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sokołów Podlaski na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku, obniżyła stawkę średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego oraz jednogłośnie radni poparli wniosek wójta w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.

Jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, to część stawek utrzymano na obecnym poziomie, ale najistotniejsze dla mieszkańców, stawki od gruntów i budynków mieszkalnych obniżono. Radni zgodnie poparli uchwałę w tej sprawie. W dalszej części radni przystąpili do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

Podjęte zostały następujące uchwały:

W sprawie:

a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skibniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skibniewie,

b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Grochowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Grochowie,

c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Król w Nowej Wsi w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Róży Marii Król w Nowej Wsi,

d) uchwalenia Programu współpracy Gminy Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

e) zmiany uchwały Nr XXVIII/181/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokołów Podlaski.

Sesja zakończyła przyjęciem protokołów z nadzwyczajnych Sesji Rady Gminy Sokołów Podlaski.

Uwaga - niskie stawki podatku od środków transportowych na 2018 r.

Na sesji Rady Gminy Sokołów Podlaski radni jednogłośnie poparli propozycję wójta, Marcina Pasika dotyczącą obniżki stawek podatków na rok 2018. Od stycznia 2018 roku mamy najniższe stawki, szczególnie w podatku od środków transportowych.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 240 zł (666 zł w roku 2017); 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 340 zł (1.044 zł w roku 2017); 

c) powyżej 9 ton - 440 zł (1.290 zł w roku 2017); 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały, 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 240 zł (666 zł w roku 2017); 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 340 zł (1.044 zł w roku 2017); 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 440 zł (1.290 zł w roku 2017); 

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 300 zł (697 zł w roku 2017); 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały, 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 440 zł (1.901,24 zł w roku 2017); 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 590 zł (2.403,69 zł w roku 2017).