Co zrobić, by pozyskać dofinansowanie zewnętrzne... Jak to się robi w Powiecie Sokołowskim

Leszek IwaniukPowiat Sokołowski jest w ścisłej czołówce w województwie mazowieckim w ilości pozyskanych środków z zewnątrz. Co należy zrobić i jak dużo starań poczynić, aby pozyskać tak duże środki finansowe na rozwój Powiatu Sokołowskiego?

- W związku z dużymi potrzebami społeczności lokalnej oraz niewielkimi środkami własnymi w ramach dochodów powiatu, ze względu na zmniejszającą się liczbę mieszkańców, szczególny nacisk kładziemy na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jak wiadomo, są programy gdzie pozyskanie środków jest trudniejsze bądź łatwiejsze. Jednak w pozyskaniu środków najważniejsze jest to, aby projekty były przemyślane, zakres projektów dostosowany do regulaminów i dobrze oczywiście napisany. 

Sięgają Państwo po środki unijne. Jak wykorzystujecie dotacje… 

- Piszemy wnioski o dofinansowanie zarówno z zakresu oświaty, bezpieczeństwa, służby zdrowia, kultury oraz rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Dzięki unijnej dotacji na terenie gmin powiatu sokołowskiego, tj. gmin: Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sokołów Podlaski, Sterdyń oraz na terenie Miasta Sokołów Podlaski zostanie wybudowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami i katastrofami. W ramach projektu pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla powiatu sokołowskiego” zostanie wybudowanych 29 punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi, zostaną zainstalowane aplikacje i urządzenia do sterowania punktami alarmowymi. Środki unijne umożliwiają również realizację największego a zarazem jednego z najważniejszych projektów w Powiecie Sokołowskim, dotyczącego budowy centrum przesiadkowego, przebudowy 30 km ulic i dróg, budowy ponad 51 km komunikacyjnych ścieżek rowerowych, zmiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne wzdłuż ciągów komunikacyjnych ścieżek rowerowych, budowy trzech parkingów Park&Ride, utworzenia systemu wypożyczalni rowerów. Pozytywne oddziaływanie Projektu obejmuje obszar społeczny, tj. poprawę jakości życia dzięki polepszeniu jakości powietrza, zmniejszenie natężenia ruchu, bezpieczeństwa i promocję wykorzystania roweru, jako środka transportu przyjaznego dla środowiska oraz obszar gospodarczy, tj. wzrost atrakcyjności Powiatu pod względem inwestycyjnym oraz tworzenie miejsc pracy. Jest to projekt o wartości całkowitej powyżej 53 mln zł realizowany w ramach RPO WM w partnerstwie z miastem Sokołów Podlaski, Gminą Jabłonna Lacka i Gminą Sabnie. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy środki unijne w wysokości 14,5 mln zł na scalenia dwóch obiektów na terenie Powiatu wraz z budową infrastruktury drogowej. Obecnie trwają geodezyjne prace scaleniowe, którymi objęte jest około 1.7 tys. ha gruntów. 

Poczyniono wiele inwestycji: infrastruktura drogowa, mosty, modernizacja oddziałów szpitala… proszę opowiedzieć o najważniejszych… 

- Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie Powiatu Sokołowskiego należy zaliczyć pełnowymiarową powiatową halę sportową wybudowaną przy Zespole Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim, która od razu stała się miejscem organizacji imprez sportowych, widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw, koncertów i targów. Bardzo ważną inwestycją, która została zlokalizowana w Sokołowie Podlaskim jest baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, obsługująca teren w promilu około 100 km. Zarząd Powiatu Sokołowskiego nieustannie podejmuje również działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej. Odbudowywane są mosty i przebudowywane najbardziej potrzebne odcinki dróg. Odkąd objąłem stanowisko Starosty łącznie przebudowaliśmy około 68 km dróg i odbudowaliśmy 7 mostów. Średnie dofinansowanie zewnętrzne wynosiło ponad 70%. Inwestycje są również realizowane w obszarze zdrowia. W trosce o prawidłowe funkcjonowanie Sokołowskiego Szpitala Zarząd Powiatu Sokołowskiego od lat przekazuje środki finansowe i podejmuje działania naprawcze. W ostatnich latach SPZOZ przy wsparciu Powiatu oraz środków unijnych, zrealizował zadania za kwotę ponad 9 mln zł, w tym: modernizację Oddziału Intensywnej Terapii wraz z zakupem aparatury medycznej za kwotę prawie 1,5 mln zł, zakup sprzętu i aparatury dla innych oddziałów za kwotę około 500 tys. zł, utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej za kwotę ponad 120 tys. zł, realizację części dokumentacji tworzenia SOR oraz modernizacji systemu przeciwpożarowego za kwotę około 80 tys. zł, modernizację instalacji c.o. z wymianą grzejników, wymianą oświetlenia na LED-owe, instalacją solarów oraz fotowoltaiki za kwotę prawie 3.4 mln zł, ucyfrowienie pracowni rtg oraz komputeryzacja szpitala i poradni z zakupem sprzętu komputerowego o wartości 3.5 mln zł. Z myślą o młodych ludziach prowadzone są inwestycje w podległych placówkach oświatowych: zlikwidowano barierę architektoniczną poprzez budowę windy w ZSS, wyremontowano i doposażono trzy sale gimnastyczne. Utworzona została szkolna strzelnica, wybudowaliśmy ogród multisensoryczny, którego odbiorcami będą głównie uczestnicy zajęć edukacyjno – terapeutycznych oraz punkt edukacji ekologicznej. Z myślą o mieszkańcach powstała siłownia zewnętrzna w Sabniach. 

- Jest to druga pańska kadencja na stanowisku starosty i wiele osiągnięć. Jakie są pańskie plany na przyszłość? 

- Planów na przyszłość jest bardzo dużo. Przygotowywane są kolejne projekty na które możemy pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Na etapie rozpatrywania są wnioski złożone w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. W roku ubiegłym nawiązaliśmy współpracę z miastem Tarnopol na Ukrainie w zakresie napisania wspólnych koncepcji w ramach Programu Transgranicznego. Łącznie zostały złożone cztery koncepcje. Jedna z zakresu bezpieczeństwa, jedna z zakresu dróg i 2 dotyczące służby zdrowia. Wszystkie one zostały wybrane do kolejnego etapu i zostaliśmy poproszeni o złożenie pełnych wniosków aplikacyjnych. Czekamy na ich rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że pozytywne dla nas. W ocenie merytorycznej znajduje się duży wniosek w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz doposażenia pracowni zawodowych złożony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, którego jesteśmy partnerem. Planujemy złożyć wnioski w ramach PROW na dwa kolejne obiekty geodezyjne o wielkości około 1.4 tys. ha. Liczymy na to, że wnioski, które obecnie znajdują się w ocenie, w przyszłym roku będziemy mieli możliwość zrealizować. 

Panie Starosto, dziękuję za rozmowę.